Tượng đá Địa tạng vương bồ tát

SKU: 0000001182

Mô tả

Kích thước tượng mẫu 1m5.

Chất liệu đá trắng

Tượng đá Địa tạng vương bồ tát
Tượng đá Địa tạng vương bồ tát
Tượng đá Địa tạng vương bồ tát
Tượng đá Địa tạng vương bồ tát