450.000 đ
790.000 đ
750.000 đ1.550.000 đ
950.000 đ1.150.000 đ
1.400.000 đ3.500.000 đ
2.900.000 đ

Đá Ngọc bích

Vòng tay ngọc bích 10 ly

1.750.000 đ
1.600.000 đ
950.000 đ1.790.000 đ
750.000 đ2.400.000 đ
250.000 đ950.000 đ
2.850.000 đ
850.000 đ