Bảy vị Phật Tượng dược sư

Tên và hình ảnh của bảy Vị Phật Dược Sư

  1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
  2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
  3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
  4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
  5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
  6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
  7. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
Đá quý NON NƯỚC
Contact Me on Zalo